การประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่: 
Sunday, February 10, 2019 - 09:30 to 14:30

ด้วยสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30-14.30 น.
ณ ห้อง Sapphire โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2561
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์2562เวลา 9.30 – 14.30 น.
ณ ห้องSapphire โรงแรมริชมอนด์อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี
………………………………………...
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
9.30 -9.45 น. ลงทะเบียน
9.45 - 10.00น. กล่าวต้อนรับโดย นายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
10.00 - 10.15น. กล่าวเปิดการประชุม โดย Ms. Katsura Miyazaki, Chief Representative, JICA Thailand Office
10.15 - 10.30น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.00น. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “สุขภาพดีได้ ในยุคDisruption“ โดย นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดลอดีตเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
11.00 - 12.00น. การประชุมตามระเบียบวาระ
วาระที่ 1เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
วาระที่ 3รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2560
วาระที่ 4รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วาระที่ 5เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
12.00- 12.30น. การบรรยายและการแสดงบนเวทีโดยอาสาสมัครของไจก้า
12.30 - 12.45น. กล่าวปิดประชุม โดย ที่ปรึกษาสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

12.45 - 14.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมสังสรรค์ร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุมและสมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุ สังขะวร)
นายกสมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย

-------
สมาคมผู้รับทุนไจก้าแห่งประเทศไทย
e-mail: jica.aat@gmail.com
โทร. 089-210-149 (คุณสุพัฒตรา-อุปนายกฯ)