รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป “ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”

รายชื่อผู้ร่วมโครงการอบรมปฏิบัติการ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอเทป

“ ถ่ายอย่างไร ...ให้ภาพพูดเอง ”


วันเสาร์ที่ 25 มกราคม. 2557 ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ.

โดย สมาคมผู้รับทุนไจก้า แห่งประเทศไทย JICA ALUMNI Association of Thailand, JAAT


* ลงทะเบียน 8.30 น เริ่มอบรมปฏิบัติการ 9.00 น กรุณานำกล้องดิจิตัลส่วนตัวของท่าน มาด้วย

1 น.ส.อุไรรัตน์ ทองพินิจ
2 น.ส.กวิสรา สุวรรโณ
3 นายกิตติคุณ ตั้งไวบูลย์
4 น.ส. จุรี เจียรนัยศิลาวงศ์
5 น.ส.พิมลรัตน์ เฉลิมรัตนโกศล
6 น.ส. นันทวรรณ เฉลิมชัย
7 น.ส. ดวงใจ พิชิตณรงค์ชัย
8 นายธีรศักดิ์ แป้นรส
9 น.ส. พริ้มเพรา คงธนะ
10 น.ส. พัชรี ดุสิตสวัสดิ์
11 น.ส. เบญจวรรณ สายสีนวล
12 น.ส.ขวัญสุดา วรรณรักษ์
13 ผศ.ดร.มนูญ โต๊ะอาจ
14 น.ส.เปรมิกา จริยพิรุฬห์
15 น.ส.สุภัคชญา สิงห์ลอ
16 นายชำนาญกิจ ดวงสนิท
17 น.ส.เบญจมาศ ดินรมรัมย์
18 น.ส.พิมพ์ขนก แก้วศรี
19 นายจิรวัฒน์ ปราบปัญจะ
20 น.ส.ณัฐนันท์ ขำพลับ
21 น.ส.สุภาพร แซ่จัง
22 น.ส.วนิชา ภูมิแสง
23 น.ส.อนุธิดา ศรีใจ
24 นายกฤษณพงศ์ ศรีม่วง
25 นายนฤนาท หมั่นบุญ
26 น.ส.วราภรณ์ ภาภิรมย์
27 น.ส.รวี นิธิยานนทกิจ
28 นางเพียงพร สุทธิชัย
29 นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง
30 น.ส.กิตติพร บุญอ่ำ

ทั้งนี้ เนื่องจากสมาคมประสบปัญหาการรับเอกสารทางไปรษณีย์ สำหรับท่านที่สมัครเข้าร่วมโครงการทางไปรษณีย์ ขอให้นำบัตรประชาชนไปติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ในวันที่ 25 มค.เวลา 8.30 น เพื่อเข้ารับการอบรมได้ค่ะ