คณะกรรมการบริหารสมาคม

 

 

 

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

1 นายนคร ศิลปอาชา นายกสมาคม
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ อุปนายกและประธานฝ่ายวิชาการ
3 พล.ต.ต. ทวีศักดิ์ ชัยประเสริฐ อุุปนายกและบรรณาธิการ
4 นางสุพัฒตรา ลิมปะพันธุ์ อุปนายก
5 นางเนตรทราย จุลาสัย กรรมการและประธานฝ่ายจัดหาทุน
6 นายประพจน์ คล้ายสุบรรณ กรรมการและฝ่ายกฎหมาย
7 ดร. สุเมธ ภูมิอภิรดี กรรมการและประธานฝ่ายต่างประเทศ
8 นางสาวชโลทร เลี่ยวชวลิต เลขาธิการ
9 นางบุญรัตน์ นิ่มนวล เหรัญญิก
10 นางสาวจุรี เจียรนัยศิลาวงศ์ ปฎิคม
11 นายจุมพล พันธุ์สัมฤทธิ์ นายทะเบียน
12 พล.ร.ต.อิสระ ยิ้มพาณิชย์ ร.น. กรรมการ
13 น.สพ.ธนวัฒน์ สิทธิบริพัฒน์ กรรมการ
14 นายพงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์ กรรมการ
15 ร.ต. กิตตินันท์ ยะตินันท์ กรรมการ
16 นางสาวอัญชลี สินธุพันธ์ กรรมการ
17 นางสาวฐิมาพร โชติวินิจฉัย กรรมการ
18 ว่าที่ ร.ท.คทาวุฒิ มาลัยโรจน์ศิริ กรรมการ
19 ว่าที่ ร้อยตรี พรพรหม อธีตนันท์ กรรมการ
20 นายอุตรา อมาตยกุล กรรมการ
21 นายจาวรินทร์ ทองผิว กรรมการ
22 นางพรพรรณ ตันทัตสวัสดิ์ กรรมการ
23 นายรังสรรค์ รังสิกรรพุม กรรมการ
24 นายกิตติศักดิ์ จิรวรรณกูล กรรมการ
25 นางสาวณวรา กานตานนท์ กรรมการ
26 นายภัทร์ วรศักดิ์โยธิน กรรมการ
27 นางสาวพัชรินทร์ หาญเจริญ กรรมการ
28 นางสาวสดุดี กิตติสุวรรณ กรรมการ
29 นายกองพล วิสุทธิแพทย์ กรรมการ
30 นางสาววรัท สุวิสุทธิเกษม กรรมการ